Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna Moja Komenda

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2015-08-26

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska w roku szkolnym 2015/2016

O pomoc przyznawaną przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego mogą ubiegać się tylko uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Biała Podlaska, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, pokój nr 5 (parter)

RODZAJ POMOCY

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów obejmuje:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POMOC MATERIALNĄ

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Pomoc materialna nie przysługuje:

 • dzieciom z oddziałów przedszkolnych,
 • dzieciom uczęszczającym do klas zerowych,
 • uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Biała Podlaska.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O POMOC

Próg dochodu:

 • stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę nie jest większa niż kwota 456 zł netto,
 • dochód z gospodarstwa rolnego liczony jest w wysokości 250 zł miesięcznie z 1 ha przeliczeniowego.

Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie w terminie dokładnie wypełnionego wniosku zawierającego wszystkie wymagane dokumenty. W wypełnieniu wniosku pomocna może być Informacja nt. udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, którą otrzymacie Państwo razem z wnioskiem.

GDZIE OTRZYMAĆ FORMULARZE WNIOSKÓW

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dostępne są:

 • w sekretariacie szkoły usytuowanej na terenie Miasta Biała Podlaska, do której uczęszcza uczeń,
 • w Punkcie Obsługi Klienta,
 • poniżej na tej stronie internetowej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego składa:

 • rodzic/opiekun prawny ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły (w szczególnych sytuacjach).

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2011 r. dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie wnioskodawcy i oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów zawierające klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – druki oświadczeń zamieszczamy poniżej.

Wnioski o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO można składać od 1 września 2015 roku:

 • do 15 września 2015 roku - w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń,
 • do 30 września 2015 roku - w pokoju nr 8, Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Biała Podlaska dla uczniów zamieszkałych w Białej Podlaskiej, a uczęszczających do szkół usytuowanych poza miastem Biała Podlaska.

TO WAŻNE

Wnioskodawców ubiegających się o stypendium szkolne prosimy o terminowe składanie kompletnych wniosków stypendialnych – zawierających wymagane zaświadczenia lub oświadczenia o wszystkich dochodach netto uzyskanych w sierpniu 2015 r.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny przyznawany jest zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz z uchwałą nr VII/23/07 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Biała Podlaska.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku - art.90e ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot wydatków poniesionych na CELE EDUKACYJNE.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • klęski żywiołowej,
 • innych, szczególnych okoliczności powodujących przejściowo trudną sytuację ucznia.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Biała Podlaska,
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie losowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanego dochodu netto

Oświadczenie pełnoletniego członka rodziny o wysokości uzyskanego dochodu netto

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Informacja o udzielaniu swiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 « powrót 
Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Ostrzeżenia dla mieszkańców Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
Klauzule informacyjne ochrony danych osobowych
© 2010-2019 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.