Czystsze powietrze

Zdrowa Gmina

CEIDG

czcionka: AA   kontrast: A A

Ogłoszenia i komunikaty

2017-05-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w zapytaniu ofertowym na wykonanie podziału nieruchomości gruntowych w ramach zadania inwestycyjnego „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny”, w podziale na dwie części

Ogłoszenie

SIWZ

Mapa podziału cz. 1

Mapa podziału cz. 2

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego

2017-05-11

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w zapytaniu ofertowym na wykonanie podziału gruntów w Białej Podlaskiej przy ul. Ks. Brzóski

Ogłoszenie

SIWZ

Mapa podziału

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego

2017-04-27

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół

Ogłoszenie

2017-04-27

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji zmian, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025, stanowiącego załącznik do wyżej wymienionej uchwały. więcej »

2017-03-16

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie korekty opracowania projektu aranżacji wnętrz ekspozycji budynku muzeum i wieżyczki wschodniej na zadaniu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Parkowo-Zamkowego Radziwiłłów przy ul. Warszawskiej 12 w Białej Podlaskiej”. Obiekty wpisane do rejestru zabytków nr A – 131

Ogłoszenie

SIWZ

Wynik zapytania

2017-03-03

Ogłoszenie o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zapytaniu ofertowym na wykonanie projektu budowlanego

zawierającego elementy projektu wykonawczego na budowę ulicy 89KDPR (przedłużenie ul. Janusza Kusocińskiego) oraz parkingu zewnętrznego od strony zachodniej zespołu Parkowo -Pałacowego dawnej siedziby Radziwiłłów w Białej Podlaskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”

Ogłoszenie

2017-02-28

Ważna informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wycinki drzew

Powołując się na pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lubelski Konserwator Zabytków informuje, że w związku z nowelizacją ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, zmieniły się warunki wymogu pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. więcej »

2015-06-25

Komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w 26 czerwca 2015 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Biała Podlaska nr VII/27/15 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska ustalająca nowe warunki przydziału lokali mieszkalnych jak i sposób ich rozpatrywania.

więcej »

Biuletyn Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Miasta Biała Podlaska Duża Rodzina Strefa Seniora Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Geoportal Planowanie przestrzenne Odnawialne Źródła Energii Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska Bialska Karta Miejska - bilet elektroniczny Przewodnik turystyczny Fundusze europejskie i krajowe w Białej Podlaskiej Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Konsultacje społeczne Konkursy na realizację zadań publicznych Żłobki w Białej Podlaskiej Placówki wsparcia dziennego
© 2010-2017 Urząd Miasta Biała Podlaska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych.